Søndag, 28 maj 2017

Borgerforeningens vedtægter

Vedtægter

§1.

Foreningens navn er ”Støvring Borgerforening”. Foreningen er hjemmehørende i Støvring By Randers Kommune. Foreningens adresse er hos formanden eller i foreningens lokaler.

Foreningen har desuden disse binavne, der kan benyttet, når dette findes relevant:

”Støvring Forsamlingshus”

”Foreningen Støvring Forsamlingshus"

”Støvring Borgerforening og Forsamlingshus”

§2.

Foreningens formål er

$1a)      ved hjælp af de midler der står til dens rådighed samt ved frivilligt borgerarbejde, at styrke landsbyen Støvring med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Støvring til et attraktivt sted at bo

$1b)      at være koordinerende, rådgivende og udførende i henseende til

·         aktiviteter og arrangementer

·         forskønnelse og vedligeholdelse af byens fællesjord

·         information og koordination

·         synliggørelse af Støvring for omverdenen

·         fælles kontaktflade for Støvring over for offentlige myndigheder og andre instanser

$1c)       at drive og opretholde Støvring Forsamlingshus som almennyttigt, attraktivt og lokalt samlingssted

§3.

Aktiv medlemskab med stemmeret til foreningens generalforsamling har beboere i Støvring området, som har betalt kontingent. Der betales en gang årlig i årets første kvartal.

§4.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Forslag fra medlemmerne til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende.

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Forelæggelse af revideret årsregnskab.

4) Orientering om bestyrelsens budget.

5) Valg af.

       a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

       b) 1 første- og 1 anden-bestyrelsessuppleant for 1 år.

       c) 2 bilagskontrollanter for 1 år.

       d) 1 suppleant for bilagskontrollant for 1 år.

6) Indkomne forslag.

7) Eventuelt, hvorunder dog intet kan besluttes.

a) Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutning. Dirigenten udpeger evt. stemmetæller. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal.

Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antal af afgivne stemmer.

Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger uden stemme og taleret.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

§5.

Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen.

Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejningen af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.

§6.

Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige og ulige år.

Bestyrelsen udpeger selv formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver mellem sig.

Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede.

Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.

Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger.

Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Formanden kan udpege et antal komitéer eller udvalg til at varetage konkrete ansvarsområder. I disse komitéer kan der indgå medlemmer, som ikke er indvalgt i bestyrelsen.

§7.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollanter til at revidere regnskabet og 1 suppleant til at indtræde i en bilagskontrollants fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelse til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne.

§8.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignede transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.

§9.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handling eller undladelse over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§10.

Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidste oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, sletter, bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. tilsvarende sker slettelse ved dødsfald, ved mere end 30 dages kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt en generalforsamling. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

§11.

En ekstraordinær generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægter, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud, og såfremt bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne indgiver forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning de hidtidige vedtægter. Ændring i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.

§12.

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstra ordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja - og nej stemmer.

§13.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn og ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling,

Støvring den 24. april 2014